Regulamin

Regulamin

Świadczenia Usług LM LOGISTIC

 

Integralny z niniejszym regulaminem jest  regulamin świadczenia usług przewozowych i

kurierskich oraz OWU Przewoźników, z którymi współpracuje firma LM LOGISTIC w tym:

 

1. GEIS

2. GLS

3. RHENUS

4. EasyTruck

5. Hellmann

6. FEDEX

7. DPD

8. Raben

9. Pallex

10. DHL

11. Inni Przewoźnicy nie ujęci powyżej

 

Należy bezwzględnie zapoznać się z nim i stosować się do postanowień w nich zawartych, w

szczególności w sprawach dotyczących warunków przesyłania paczek.

W przypadku, gdy w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie Przewoźnika znajdują się odmienne zapisy normujące w inny sposób  kwestie świadczenia usług przewozowych i kurierskich wiążące są postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług przewozowych oraz kurierskich.

 

§ 1

Definicje

Zleceniobiorca – firma LM LOGISTIC Łukasz Zwoliński, świadczącą usługi pośrednictwa w zakresie transportu przesyłek krajowych i międzynarodowych.

Zleceniodawca – podmiot zlecający bezpośrednio w LM LOGISTIC wykonanie usług.

Nadawca  – podmiot wskazany przez Zleceniodawcę w Liście przewozowym jako upoważniony do przekazania przesyłki do transportu. Może być tożsamy ze Zleceniodawcą lub nie.

Odbiorca - podmiot w przypadku przesyłki wskazany w Liście przewozowym

jako upoważniony do odbioru przesyłki.

Przewoźnik – podmiot świadczący usługę transportu.

Cennik – dokument, który określa: wagę, gabaryty i/lub rodzaj transportowanych Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez LM LOGISTIC umieszczony na stronie internetowej lmlogistic.com.pl

 

 

 

 

§ 2

Podmiot świadczący usługi przewozowe i kurierskie

 

LM LOGISTIC Łukasz Zwoliński, 05-530 Góra Kalwaria, Czarny Las 98,

NIP: 113-248-84-18, REGON: 142435015

 

zwany dalej Zleceniobiorcą świadczy na zlecenie osób prawnych, osób fizycznych, jednostek

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej Zleceniodawcą, usługi

pośrednictwa w zakresie przewozu towarów, polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zleceń w

zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym za pośrednictwem firm podwykonawczych –

zwanych dalej Przewoźnikami.

 

Wybór Przewoźnika należy do Zleceniodawcy i jest potwierdzany własnoręcznym podpisem przez

Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług

przewozowych oraz kurierskich

 

 

 

 

§ 3

Świadczone usługi

 

Usługi przewozowe i kurierskie są realizowane w formie przesyłek paczkowych i przesyłek paletowych.

1)     Przesyłka paczkowadotyczy przesyłek, których waga jednostkowego opakowania nie przekracza 30 kg. Usługa ta polega na przewozie przesyłki od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu terminali przewoźników oraz linii połączeń międzyterminalowych.

Przewidywany termin dostawy takich przesyłek to następny dzień roboczy po dniu nadania przesyłki. Podany termin nie jest gwarantowany, czas dostawy może wydłużyć się z przyczyn niezależnych do 48 godz. w przypadku przesyłek krajowych.

2)     Przesyłka paletowa to paczka ustawiona na palecie EURO o wymiarach podstawy 80 cm na 120 cm i wysokości nie wyższej niż 200 cm. Paczki lub przedmioty położone na palecie nie mogą wystawać poza jej obrys. Towar na palecie musi być umieszczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Palety doręczane są w systemie rampa-rampa. Wstawienie palety na samochód kuriera leży po stronie nadawcy, natomiast zdjęcie z samochodu po stronie odbiorcy.

 

 

§ 4

Złożenie zamówienia.

 

1.Każdy składający zamówienie w LM LOGISTIC zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, co potwierdza przy składaniu zamówienia lub podpisując umowę o świadczenie usług przewozowych oraz kurierskich oświadczając, że zapoznał się z regulaminem oraz że będzie stosował się do postanowień w nim zawartych.

 

2 . LM LOGISTIC przyjmuje zamówienia za pośrednictwem internetu: zlecenia@lmlogistic.com.pl bądź bezpośrednio poprzez zlecenie odbioru przesyłki u Przewoźnika z wykorzystaniem

udostępnionego przez Zleceniobiorcę oprogramowania Przewoźnika.

 

3. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług przewozowych jest prawidłowo wypełniony formularz listu przewozowego lub innego dokumentu stosowanego przez Przewoźnika dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji.

 

4. Obowiązkiem nadawcy jest prawidłowe wypełnienie zamówienia kuriera na stronie

internetowej Przewoźnika lub innego dokumentu zlecającego Przewoźnikowi usługę

przewozową. W szczególności dane powinny zawierać:

a) dane nadawcy i odbiorcy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię i

nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu, adres mail;

b) dane odbiorcy – nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię, nazwisko i numer telefonu osoby

kontaktowej;

c) dane płatnika – nazwa firmy lub osoby, NIP, dokładny adres;

d) wagę przesyłki rzeczywistą i przeliczeniową oraz wymiary przesyłki;

e) ilość opakowań;

f) opis zawartości przesyłki (brak opisu zawartości przesyłki skutkuje nieuwzględnieniem

reklamacji, ubezpieczeniem są objęte przesyłki powierzone Ubezpieczającemu na podstawie

listu przewozowego, których zawartość została określona na liście przewozowym);

g) wartość przesyłki;

h) inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania usług podstawowych i dodatkowych.

 

5. Nadawca zobowiązany jest do podpisania listu przewozowego lub innego dokumentu

potwierdzającego nadanie przesyłki (-ek), co jest równoznaczne z akceptacją warunków

niniejszego Regulaminu i akceptacją ceny usługi.

 

6. Od momentu przekazania przez LM LOGISTIC zlecenia do Przewoźnika, bądź

bezpośredniego zlecenia przez Zleceniodawcę u Przewoźnika dyspozycji odbioru przesyłek po

wypełnieniu dokumentów przewozowych, Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację zlecenia oraz terminowość jego wykonania i przewożony ładunek.

 

§ 5

Warunki przyjęcia przesyłki do przewozu.

 

1. Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie przesyłki, w szczególności za:

a) dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i

wagi przesyłki;

b) umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się

zawartości wewnątrz opakowania;

c) odpowiednie oznakowanie przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub

właściwości jej zawartości (naklejki typu „ostrożnie szkło”, „góra/dół”);

d) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do

zawartości osób nieuprawnionych i możliwością uszkodzenia innych przesyłek w czasie przewozu.

3. Nadawca nie przekazuje do przewozu rzeczy, które są wyłączone z przewozu na podstawie

przepisów obowiązującego prawa.

4. Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę kurierską przed przyjęciem przesyłki

przez kuriera. Wyjątek stanowią Zleceniodawcy posiadający umowę o świadczenie usług

przewozowych oraz kurierskich z LM LOGISTIC.

5. W momencie zaksięgowania wpłaty kurier bezzwłocznie udaje się po przesyłkę

6. Zaksięgowanie wpłaty za usługę kurierską do godziny 11:00 (poniedziałek – piątek) skutkuje

pojawieniem się kuriera w wyznaczonym przez Zleceniodawcę miejscu w dniu zaksięgowania

wpłaty lub w następnym dniu roboczym, celem odebrania przesyłki i dostarczeniem jej następnego

dnia roboczego. W innym wypadku czyli zaksięgowanie wpłaty po 11:00 - kurier pojawi się we

wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu w dniu następnym a przesyłka dotrze do celu dzień

później.

Z uwagi na różne uwarunkowania (miejscowości oddalone, pogoda, awarie techniczne) w/w

terminy są orientacyjne i nie są gwarantowane.

7. Zleceniodawca jest zobowiązany przesłać w dniu nadania wszelkie niezbędne dane do systemu

informatycznego Przewoźnika jeżeli zlecenie usługi dokonywane jest elektronicznie. W przypadku

niedopełnienia tego obowiązku LM OGISTIC nie bierze odpowiedzialności za terminową

realizację usługi i zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki przesyłek do czasu uzupełnienia

danych.

8. LM LOGISTIC oraz Przewoźnicy dokładają wszelkich starań, aby przesyłki trafiały do

odbiorców w dniu następnym po nadaniu. Terminy odbioru jak i dostawy nie są terminami gwarantowanymi. Na listach zamieszczane są sugerowane terminy realizacji usług. Usługi realizowane są w najkrótszym możliwym terminie. LM LOGISTIC udostępnia każdemu Klientowi wykupienie usług gwarantowanych (gwaranacja odbioru, dostawy) za dodatkową opłatą.

9. Kurier ma prawo odmówić odebrania przesyłki, jeżeli:

- przesyłka będzie o większych niż podane przy zamówieniu wymiarach lub/i wadze,

- przesyłka nie będzie spełniała wymogów pakowania i zabezpieczenia określonych w regulaminie

Przewoźnika.

W takim przypadku usługę uznaje się za zrealizowaną i koszty nie zostaną zwrócone.

10. Podejrzenie uszkodzenia przesyłki.

W razie podejrzenia uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest poinformować o

powyższym kuriera, następnie potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór przesyłki i rozpakować

ją w obecności kuriera celem dokonania oględzin przesyłki. W przypadku potwierdzenia uszkodzeń, odbiorca przesyłki sporządzi wraz z kurierem protokół szkody, który będzie stanowił podstawę do wniesienia reklamacji.

Druki reklamacji są dostępne u kuriera dostarczającego przesyłkę. Druki reklamacyjne można je również pobrać ze strony internetowej każdego Przewoźnika.

11. Przesyłki pobraniowe.

W przypadku przesyłek pobraniowych, kwota pobrania zostaje przekazana nadawcy w ciągu 14 dni

roboczych. W razie opóźnień należy zwrócić się do odpowiedniego działu Przewoźnika, podając

numer zlecenia lub poinformować o zaistniałej sytuacji LM LOGISTIC.  Aktualny spis numerów telefonów jest  przesyłany Zleceniodawcom na każdorazowe wezwanie.

 

§ 6

Wynagrodzenie, opłaty

 

1. Wysokość wynagrodzenia dla LM LOGISTIC  za usługi podstawowe, dodatkowe oraz inne

czynności wynika z aktualnego Standardowego Cennika Usług dostępnego na stronie: www.lmlogistic.com.pl w dziale cennik.

W przypadku podpisania umowy o świadczenie usług przewozowych oraz kurierskich ceny mogą

być indywidualnie określone w umowie.

2. W przypadku Zleceniodawców nie posiadających podpisanej stałej umowy o świadczenie usług

przewozowych oraz kurierskich, zapłata za przesyłkę następuje w formie przelewu bankowego na

konto LM LOGISTIC  na podstawie wystawionej faktury VAT, rachunku lub paragonu,

zgodnie z obowiązującym Standardowym Cennikiem Usług i zakresem wykonanej całkowitej

usługi przewozowej przez LM LOGISTIC.

3. W przypadku braku płatności przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy przysługuje potrącenie wierzytelności należnych Zleceniodawcy w związku z wykonaniem usługi pobrania. Zleceniobiorcy przysługuje również prawo zastawu na przewożonych przesyłkach w celu zabezpieczenia swoich należności.

 

§ 7

Odpowiedzialność LM LOGISTIC

 

1.LM LOGISTIC  jako firma pośrednicząca w usłudze kurierskiej ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia do odpowiedniego Przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźników określa Regulamin każdego Przewoźnika.

2. LM LOGISTIC nie ponosi odpowiedzialności za zlecenie, jeżeli nadawca dokona

jakichkolwiek zmian w trakcie trwania zlecenia samodzielnie w liście przewozowym lub w

porozumieniu z kurierem, czy którymkolwiek oddziałem Przewoźnika, bez uprzedniego wyrażenia

na to zgody przez LM LOGISTIC.

3. LM LOGISTIC nie ponosi odpowiedzialności za :

- za utratę, ubytek, uszkodzenie Przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu;

- za uszkodzenia opakowania jako części rzeczy stanowiącej substancję Przesyłki, jeśli opakowanie to jest jedynym opakowaniem Przesyłki, a uszkodzenie powstało jako następstwo czynności związanych z normalnym wykonywaniem Usługi;

- za szkody pośrednie oraz polegające na utracie korzyści, utracenia możliwości gospodarczych oraz przewidywanych zysków lub dochodu wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, jak i Nadawcy czy osób trzecich;

 4Zakres odpowiedzialności Przewoźnika określony jest w Regulaminie Przewoźnika dostępnym  na jego stronie internetowej. Regulamin Przewoźnika   na każdorazową prośbę przesyłany jest na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy oraz przedstawiany do zapoznania się przy każdorazowym podpisaniu umowy o świadczenie usług przewozowych oraz kurierskich przez Zleceniodawcę.

 

§ 8

Ubezpieczenia

 

Firma LM LOGISTIC w oparciu o stosowne umowy z Przewoźnikami udostępnia Klientowi opcję dodatkowej ochrony przesyłki na czas wykonania usługi przewozowej.

Wszystkie przesyłki ubezpieczone są do kwoty 100,00 zł.

Ubezpieczenie zawarte w cenie usługi nie zwalnia Zleceniodawcy z zaznaczenia kwoty ubezpieczenia na liście przewozowym.

Jeżeli przesyłka jest wyceniona przez nadawcę na wyższą kwotę niż kwota powyższa, należy dokupić dodatkowe ubezpieczenie po obowiązującej stawce zgodnie ze Standardowym Cennikiem Usług bądź zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia przesyłek znajdują się na stronach

Przewoźników.

 

§ 9

Reklamacje

 

1. Uprawniony do składania reklamacji jest nadawca, odbiorca, zleceniodawca lub płatnik.

2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usług przyjmowane są na piśmie przez LM LOGISTIC pod adresem Czarny Las 98, 05-530 Góra Kalwaria.

3. Reklamacje powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu nadania przesyłki/odbioru przesyłki.

4.Reklamacja nie będzie rozpatrywana jeżeli:

- zostanie zgłoszona lub uzupełniona po upływie 14 – dniowego terminu;

- jest nieścisła lub niekompletna;

- została wniesiona przez osobę nieuprawnioną;

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- nazwę (lub imię i nazwisko) osoby występującej z reklamacją;

- tytuł reklamacji (nr listu przewozowego)

- udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych;

- potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy)

- kwotę roszczenia reklamacyjnego;

- dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewóz przesyłki;

- wykaz załączników do reklamacji;

- podpis osoby reklamującej;

6. W sytuacji kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie spełnia warunków określonych w § 9 pkt. 5 niniejszego regulaminu LM LOGISTIC informuje o brakach osobę wnoszącą reklamację i wzywa do ich uzupełnienia poprzez uściślenie lub uzupełnienie dokumentów reklamacyjnych.

7. Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić w czasie przeznaczonym na wniesienie reklamacji, o którym mowa w § 9 pkt. 3.

8. Prawidłowo wniesiona reklamacja przekazywana jest do rozpatrzenia Przewoźnikowi wykonującemu usługę.

9. LM LOGISTIC dołoży starań, aby rozpatrzenie zgłoszenia nastąpiło w ciągu 30 dni. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia dokumentacji albo zaangażowane zostaną osoby trzecie (np. ubezpieczyciel) termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

10. LM LOGISTIC powiadamia osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

11. Reklamacja może zostać uznana w całości lub w części albo może zostać oddalona.

12. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiera:

- uzasadnienie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

- ewentualną kwotę odszkodowania oraz sposób i termin przekazania należności.

13. Reklamującemu nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Zleceniobiorcy.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

1. LM LOGISTIC:

a) oświadcza, że dostarczenie danych do bazy danych osobowych następuje za

pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem oprogramowania Przewoźnika, w stosunku, do którego

przysługują tej firmie prawa,

b) zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane

z realizacją zamówionej usługi,

c) zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla

większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania usługi,

d) oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej

usługi,

e) oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa,

 

 

§ 11

Podstawy prawne świadczenia usług

 

Do świadczenia usług przewozowych i kurierskich stosuje się obowiązujące w Polsce przepisy prawa, a w szczególności:

- Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn.

zm.)

- Ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 189, poz.

1159 z późn. zm.)

- Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

- Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa RP.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zleceniobiorcy.